Síniú Nuacht English

Eolas ar Cóipcheart

© Tionscnamh North South Shared Aquatic Resources (NS SHARE), 2005-. Tá cosaint cóipchirt ag ábhair uile nsshare.com / nbirbd.com / nwirbd.com / nerbd.com agus na fearainn idirlín a bhaineann leo (foinsí HTML agus Java, téacsanna, griangrafanna, lógó, léaráidí agus cibé meán eile úsáídte), mura bhforáiltear a mhalairt, agus níl cead iad a athdháileadh gan cead sainscríofa ó thionscnamh NS SHARE nó ón bhfoinse sonraithe.

Séanadh maidir le Fearainn

Níor rinneadh nó níor tugadh geallúint, barántas nó gealltanas thar ceann tionscnamh NS SHARE, i leith íoslódáil nó úsáíd nó léiriú sonraí, nó eolais in aon sort bogearraí a fhaightear sna fearainn chláraithe. Bhí an faighteoir ag brath ar a scil agus a b(h)reithiúnas féin agus é/í ag cinneadh na sonraí, eolas nó bogearraí seo a iarriadh.

Mura bhforáiltear a mhalairt, níl tionscnamh NS SHARE freagrach as beachtas ná ionracas na sonraí sin. Ní bheidh tionscnamh NS SHARE, údar na sonraí, an eolais, na mbogearraí nó comhlacht gaolmhar ar bith eile, faoi dhliteanas i gcás ar bith i leith caillteanais, damáiste, gortú nó aon drochthionchar a éiríonn as úsáíd nó léiriú na sonraí, an eolais, na mbogearraí nó aon ábhar eile.

Séanadh i dtaobh nasc go suíomhanna eile

Tá na naisc seo soláthairthe mar áis d'úsáideoirí na bhfearann. Níl aon smacht ag tionscnamh NS SHARE ar a bhfuil sna suíomhanna seo. Ní bheidh tionscnamh NS SHARE faoi dhliteanas i gcás ar bith i leith caillteanais, damáiste, gortú nó aon drochthionchar a éiríonn as úsáíd nó léiriú na sonraí, na mbogearraí ná an eolais atá ar fáil sna suíomhanna luaite.

Image of dunlewy inflow Image of Gaoth Dobhair Image of Slieve League